Čeština

Navigace Farmakovigilančná pohotovosť +420 777 188 722

Zásady ochrany osobných údajov


Úvod

Spoločnosť PHARMAGEN Trade SK s.r.o., so sídlom Jaskový Rad 5, 831 01 Bratislava, IČO 46135537, info@pharmagen.cz prostredníctvom týchto zásad ako správca osobných údajov informuje užívateľov webových stránok https://pharmagen.cz/gdpr (ďalej len „webové stránky“) o bližších podmienkach spracovania osobných údajov podľa európskeho nariadenia č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Správcom osobných údajov spracovávaných s využitím webových stránok (ďalej tiež len „subjekty údajov“) je spoločnosť PHARMAGEN Trade SK s.r.o. (ďalej tiež len „správca“).

Účel, právny základ a doba spracovania údajov

 1. a) Farmakovigilancia

V prípade, že sa ktokoľvek obráti na spoločnosť PHARMAGEN Trade SK s.r.o.  s informáciou o nežiaducom účinku alebo nežiaducej príhode, ktoré sú spojené s užívaním liečivého prípravku či zdravotníckeho prostriedku spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o., potom je spoločnosť PHARMAGEN Trade SK s.r.o. oprávnená spracovávať osobné údaje oznamovateľa a prípadne aj osoby dotknutého pacienta vrátane údajov o jeho zdravotnom stave, a to za účelom kontroly, vyhodnotenia a evidencie takýchto informácií. Právnym základom spracovania osobných údajov je v takom prípade dodržanie osobitných zákonných povinností v oblasti farmakovigilancie, ktoré sa na správcu vzťahujú.

Informácie o hlásení nežiaducich účinkov alebo príhod sú spoločne s osobnými údajmi oznamovateľa a prípadne aj údajmi dotknutého pacienta v takom prípade uchovávané minimálne do tej doby, kedy je príslušný produkt správcu registrovaný, a potom ešte aspoň 10 rokov po ukončení takejto registrácie, pokiaľ nestanoví osobitné právne predpisy inak.

 1. b) Vybavovanie otázok a verejne prístupná odborná informačná služba (VPOIS)

Aby mohla spoločnosť PHARMAGEN Trade SK s.r.o. vybavovať prípadné žiadosti či odpovedať na otázky týkajúce sa produktov spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o., tak môže na základe svojho oprávneného záujmu spracovávať osobné údaje dotknutých osôb. Právnym základom takéhoto spracovania je oprávnený záujem spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o. spočívajúci predovšetkým v zabezpečovaní riadnej prevádzky verejne prístupnej odbornej informačnej služby o liečivých prípravkoch.

Osobné údaje budú v tomto použité pre zodpovedné vybavenie žiadosti či zodpovedanie dotazu a následne uchované maximálne po dobu troch rokov za účelom možného preukázania riadneho zriadenia a prevádzky VPOIS.

 1. c) Súbory cookies

Webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujú používatelia k webovým stránkam. Tieto súbory pomáhajú spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o. ponúkať používateľom webových stránok taký obsah a služby, ktoré najlepšie zodpovedajú ich potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o návšteve webových stránok a vďaka ich používaniu tak môže byť ďalšia návšteva jednoduchšia a rýchlejšia.

Používaním webových stránok vyhlasujete, že beriete na vedomie podmienky používania cookies uvedené v týchto zásadách.

Webové stránky používajú iba také cookies, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnej a užívateľsky prívetivej prevádzky a zobrazenie webových stránok. Tento typ cookies môže byť využívaný aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľov, a to len po obmedzenú dobu, kedy sú cookies ukladané, čo spravidla trvá len počas pripojenia používateľa k webovým stránkam.

Typy používaných súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_GRECAPTCHA www.google.com /recaptcha Third-party 6 months Google reCAPTCHA nastaví pri spustení potrebný súbor cookie (_GRECAPTCHA) na vykonanie analýzy rizika.
PHPSESSID pharmagen.cz / First-party Session Súbor cookie generovaný aplikáciami založenými na PHP. Ide o univerzálny identifikátor používaný na udržiavanie premenných relácie používateľa. Zvyčajne ide o náhodne vygenerované číslo, jeho použitie môže byť špecifické pre jednotlivé stránky, ale dobrým príkladom je udržiavanie stavu prihlásenia používateľa medzi stránkami.

Výkonnostné súbory cookie

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_ga_FSM1CM4CBH .pharmagen.cz / First-party 1 year 1 month Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na udržiavanie stavu relácie.
_ga .pharmagen.cz / First-party 1 year 1 month Tento názov súboru cookie je spojený so službou Google Universal Analytics – významnou aktualizáciou bežne používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je súčasťou každej požiadavky na stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre správy o analýze webu.

Funkčné súbory cookie

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
pll_language pharmagen.cz / First-party 1 year Uloženie jazykových nastavení.

Spôsoby nakladania s údajmi

Osobné údaje sa spracovávajú prevažne pomocou elektronických nástrojov po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelov, na ktoré boli zhromaždené. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatickému rozhodovaniu, ktoré by pre dotknuté osoby malo právne účinky alebo sa ich podobným spôsobom významne dotýkalo. Sú dodržiavané špecifické bezpečnostné opatrenia, ktoré zabraňujú strate údajov, ich nedovolenému alebo nesprávnemu používaniu a neoprávnenému prístupu k nim.

Sprístupnenie a odovzdanie osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na vyššie uvedené účely spracovania údajov môžu byť poskytnuté:

 • spoločnostiam v skupine spoločností EVER Pharma Holding na základe príslušnej dohody o zdieľaní osobných údajov;
 • tretím stranám ako spracovateľom zmluvne povereným na spracovanie osobných údajov v mene spoločnosti PHARMAGEN Trade SK s.r.o.;
 • orgánom verejnej správy za predpokladu, že tak ustanoví osobitný zákon.

Správa a uloženie osobných údajov prebieha výlučne na území Európskej únie, respektíve nedochádza k odovzdaniu týchto údajov do tretích krajín, ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany. Pre prípad prenosu údajov do tretích krajín bude správca postupovať v súlade s GDPR, a to predovšetkým tak, že uzavrie príslušné dohody podľa osobitných právnych predpisov, ktoré zaručujú zodpovedajúcu úroveň ochrany dát.

Práva subjektov údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa týchto podmienok môže každý subjekt údajov uplatniť svoje práva podľa GDPR.

Konkrétne môže subjekt údajov:

 • Žiadať o prístup k svojim osobným údajom;
 • Žiadať opravu uchovávaných osobných údajov;
 • Žiadať výmaz svojich osobných údajov, pri ktorých neexistuje dôvod, aby boli spracovávané;
 • Podať námietku proti spracovaniu osobných údajov vykonávanému na základe oprávneného záujmu;
 • Žiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • Žiadať o prenesenie osobných údajov poskytnutých v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť voči správcovi písomne ​​prostredníctvom kontaktov uvedených v úvode týchto zásad.

Subjekt údajov má tiež možnosť podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

Zmeny týchto zásad

Tieto zásady môžu byť podľa potreby aktualizované, aby bolo možné zohľadniť zmeny v postupe spracovania osobných údajov (napr. ak je zavedený nový systém alebo postup, ktorý bude zahŕňať nový spôsob spracovania osobných údajov), alebo pre upresnenie informácií obsiahnutých v týchto zásadách. Zmeny budú vždy vykonané v súlade s príslušnými predpismi na ochranu osobných údajov, najmä GDPR.

Používatelia webových stránok by tak mali venovať pozornosť prípadnej aktualizácii týchto zásad.

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: [09/06/2021]