Slovenčina

Navigace Farmakovigilanční pohotovost +420 777 188 722

Zásady ochrany osobních údajů


Úvod

Společnost Pharmagen CZ s.r.o., se sídlem Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ 24745120, info@pharmagen.cz prostřednictvím těchto zásad jako správce osobních údajů informuje uživatele webových stránek https://pharmagen.cz/gdpr (dále jen „webové stránky“) o bližších podmínkách zpracování osobních údajů dle evropského nařízení č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Správcem osobních údajů zpracovávaných s využitím webových stránek (dále také jen „subjekty údajů) je společnost Pharmagen CZ s.r.o. (dále také jen „správce“).

Účel, právní základ a doba zpracování údajů

 1. a) Farmakovigilance

V případě, že se kdokoli obrátí na společnost Pharmagen CZ s.r.o. s informací o nežádoucím účinku nebo nežádoucí příhodě spojených s užíváním léčivého přípravku či zdravotnického prostředku společnosti Pharmagen CZ s.r.o., pak je společnost Pharmagen CZ s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje oznamovatele a případně také osoby dotčeného pacienta včetně údajů o jeho zdravotním stavu, a to za účelem kontroly, vyhodnocení a evidence takových informací. Právním základem zpracování osobních údajů je v takovém případě dodržení zvláštních zákonných povinností v oblasti farmakovigilance, které se na správce vztahují.

Informace o hlášení nežádoucích účinků nebo příhod jsou společně s osobními údaji oznamovatele a případně také údaji dotčeného pacienta v takovém případě uchovávány minimálně do té doby, kdy je příslušný produkt správce registrován, a poté ještě alespoň 10 let po ukončení takové registrace, pokud nestanoví zvláštní právní předpisy jinak.

 1. b) Vyřizování dotazů a veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Aby mohla společnosti PHARMAGEN CZ, s.r.o. vyřizovat případné žádosti či odpovídat na otázky týkající se produktů společnosti PHARMAGEN CZ, s.r.o., tak může na základě svého oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje dotčených osob. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti PHARMAGEN CZ, s.r.o. spočívající především v zajišťování řádného provozu veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích.

Osobní údaje budou v tomto použity pro odpovědné vyřízení žádosti či zodpovězení dotazu a následně uchovány maximálně po dobu třech let za účelem možného prokázání řádného zřízení a provozu VPOIS.

 1. c) Soubory cookies

Webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupují uživatelé k webovým stránkám. Tyto soubory pomáhají společnosti Pharmagen CZ s.r.o. nabízet uživatelům webových stránek takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě webových stránek a díky jejich používání tak muže být další návštěva snazší a rychlejší.

Používáním webových stránek prohlašujete, že berete na vědomí podmínky používání cookies uvedené v těchto zásadách.

Webové stránky používají pouze takové cookies, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a uživatelsky přívětivého provozu a zobrazení webových stránek. Tento typ cookies může být využíván i bez předchozího souhlasu uživatelů, a to jen po omezenou dobu, kdy jsou cookies ukládány, což zpravidla trvá jen po dobu připojení uživatele k webovým stránkám.

Typy používaných cookies

Nezbytně nutné soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_GRECAPTCHA www.google.com /recaptcha Third-party 6 months Google reCAPTCHA nastaví při spuštění potřebný soubor cookie (_GRECAPTCHA) za účelem provedení analýzy rizik.
PHPSESSID pharmagen.cz / First-party Session Cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relací uživatelů. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, jeho použití může být specifické pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování přihlášeného stavu uživatele mezi stránkami.

Výkonové soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_ga_FSM1CM4CBH .pharmagen.cz / First-party 1 year 1 month Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace.
_ga .pharmagen.cz / First-party 1 year 1 month Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.

Funkční soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
pll_language pharmagen.cz / First-party 1 year Uložení nastavení jazyka.

Způsoby nakládání s údaji

Osobní údaje se zpracovávají převážně pomocí elektronických nástrojů po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, které by pro subjekty údajů mělo právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo. Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, která zabraňují ztrátě údajů, jejich nedovolenému nebo nesprávnému používání a neoprávněnému přístupu k nim.

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Osobní údaje shromážděné pro výše uvedené účely zpracování údajů mohou být poskytnuty:

 • společnostem ve skupině společností EVER Pharma Holding na základě příslušné dohody o sdílení osobních údajů;
 • třetím stranám jakožto zpracovatelům smluvně pověřeným ke zpracování osobních údajů jménem  společnosti Pharmagen CZ s.r.o.;
 • orgánům veřejné správy za předpokladu, že tak stanoví zvláštní zákon.

Správa a uložení osobních údajů probíhá výlučně na území Evropské unie, respektive nedochází k předání těchto údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Pro případ předání údajů do třetích zemí bude správce postupovat v souladu s GDPR, a to především tak, že uzavře příslušné dohody dle zvláštních právních předpisů, které zaručují odpovídající úroveň ochrany dat.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek může každý subjekt údajů uplatnit svá práva dle GDPR.

Konkrétně může subjekt údajů:

 • Žádat o přístup ke svým osobním údajům;
 • Žádat opravu uchovávaných osobních údajů;
 • Žádat výmaz svých osobních údajů, u kterých neexistuje důvod, aby byly zpracovávány;
 • Podat námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu;
 • Žádat o omezení zpracování osobních údajů;
 • Žádat o přenesení osobních údajů poskytnutých ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit vůči správci písemně prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu těchto zásad.

Subjekt údajů má také možnost podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Změny těchto zásad

Tyto zásady mohou být podle potřeby aktualizovány, aby bylo možné zohlednit změny v postupu zpracování osobních údajů (např. pokud je zaveden nový systém nebo postup, který bude zahrnovat nový způsob zpracování osobních údajů), nebo pro upřesnění informací obsažených v těchto zásadách. Změny budou vždy provedeny v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

Uživatelé webových stránek by tak měli věnovat pozornost případné aktualizaci těchto zásad.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: [09/06/2021]